Hakkımızda

ANASAYFA Hakkımızda

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ


Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye
BakanIığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanun No : 4208
Kabul Tarihi : 13.11.1996
Resmi Gazete Sayısı : 22822
Resmi Gazete Tarihi : 19.11.1996
BİRİNCİ KISIM
KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1.- (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md)
Tanımlar

MADDE 2.– Bu Kanunda geçen;
a) (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
b) (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
c) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer hertürlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,
d) (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
e) (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
Mali Suçları Araştırma Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 3.– (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 4.- (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü
MADDE 5.- (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
Sır Saklama Yükümlülüğü
MADDE 6.- (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ceza ve Usul Hükümleri
Karapara Aklanması Suçundan Ceza
MADDE 7.- (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
Zamanaşımı
MADDE 8.- (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
Tedbir Konulması
MADDE 9.- (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
Kontrollü Teslimatın Şartları
MADDE 10.- Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için;
a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması,
b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tespiti için başka bir imkân bulunmaması,
c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,
d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,
e) Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;
1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi,
2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması,
Zorunludur.
Kontrollü Teslimat Kararı ve Usulleri
MADDE 11.- Kontrollü teslimata, 10 uncu maddede belirtilen şartların varlığı halinde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir.
İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulanmasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, karar gerekmeksizin kontrollü teslimat uygulamasına derhal son verilir.
Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz.
Yükümlülüklere Aykırı Davranış
MADDE 12.- (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
Yetkili Mahkeme
MADDE 13.-(Birinci fıkra : Mülga; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
(Değişik ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.
(Üçüncü fıkra : Mülga; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Ek Ödemeler
MADDE 14.- (Mülga ; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
Yönetmelikler
MADDE 15.- (Birinci fıkra: Mülga; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)
Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri,Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Gümrük Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür.
(Üçüncü fıkra: Mülga; 11/10/2006 tarih ve 5549 s. Kn., 26.md.)

İKİNCİ KISIM
Diğer Kanunlarda Değiştirilen Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanuna Eklenen Hüküm
MADDE 16.- 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Üretim ve Dağıtımının Önlenmesi
EK MADDE 1.- 1998 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tabloların değişikliklerinde yeralan maddelerin imali, ithali ve ihracı, nakli, bulundurulması, alım ve satımı Sağlık Bakanlığının iznine bağlıdır.
Yukarıdaki fıkraya göre izin verilirken ilgili kuruluşlardan görüş alınması ve izin verme esas ve usullerinin Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilmesi gerekir.
Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini izinsiz imal, ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, alanlar veya satanlar, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde, üçyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve bu maddelerin müsaderesine de hükmolunur.
Üçüncü fıkrada belirilen suçların, uyuşturucu veya psikotrop maddelerin imalatında kullanılmak amacıyla veya kullanılacağını bilerek işlenmesi halinde faile, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde, iki seneden dört seneye kadar ağır hapis cezası verilir. Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin imalinde kullanmak amacıyla veya kullanılacağını bilerek gerekli teçhizat ve sair malzemeyi imal, ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, alanlar veya satanlar hakkında da aynı cezaya hükmolunur.
3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun hükümleri saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen ve Değiştirilen Hükümler
MADDE 17.- (178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesindeki yerine işlenmiştir.)
MADDE 18.- (178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesindeki yerine işlenmiştir.)
MADDE 19.-(178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. maddesindeki yerine işlenmiştir.)
MADDE 20.- (178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33. maddesindeki yerine işlenmiştir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler
MADDE 21- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasına "Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları" ibaresi "Devlet Bütçe Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına" ibaresi,
b) 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin (II) nci bölümünün (A) bendinin (i) fıkrasına "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali suçları Araştırma Uzmanları" ibaresi,
c) Ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin "1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) fıkrasına "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları Araştırma Uzmanları" ibaresi,
d) Eki II sayılı ek gösterge cetvelinin "1-Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne "Milli Kütüphane Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı" ibaresi,
e) Ekli IV sayılı makam tazminatı cetvelinin 5 inci sırasının (d) bendine "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcıları" ibaresi,
Eklenmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Geçici Maddeler, Yürürlük, Yürütme
GEÇİCİ MADDE 1.- (190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetveldeki yerine işlenmiştir.)
MADDE 22.- Bu Kanun yayımı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 23.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.