Hakkımızda

ANASAYFA Hakkımızda

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN


Kanun Numarası : 5549
Kabul Tarihi : 11/10/2006
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/10/2006 Sayı : 26323
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin
usûl ve esasları belirlemektir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Bakan: Maliye Bakanını,
c) Başkanlık: Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
ç) Koordinasyon Kurulu: Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,
d) Yükümlü: Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para
verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet
gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi
eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile
noterler, spor kulüpleri, savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve
19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile
alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen
bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket,
vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine
ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu
hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar ve
Cumhurbaşkanınca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenleri, (1)(5)
e) (Değişik: 7/7/2011 - KHK - 646/10 md.) Denetim elemanı: Vergi Müfettişleri,
Başkanlıkta istihdam edilen Hazine ve Maliye Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri,
Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları ile Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Denetçileri ve Uzmanlarını,
(2)(3)(4)
___________________
(1)2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 15 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlar Kurulunca”
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 70 inci maddesi ile bu bentte yer alan “Hazine Kontrolörleri,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri,” ibaresi eklenmiştir.
(3) 12/11/2019 tarihli ve 7192 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Uzmanlarını” ibaresi
“Uzmanları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetçileri ve Uzmanlarını” şeklinde
değiştirilmiştir.
(4) 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle bu bende “Vergi Müfettişleri,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Başkanlıkta istihdam edilen Hazine ve Maliye Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.
(5) 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle bu bende “spor kulüpleri” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969
tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık
çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere,
taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması,
birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin
gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların
idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” ibaresi eklenmiştir.
9972
f) Suç geliri: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini,
g) Aklama suçu: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde
düzenlenen suçu,
ğ) (Ek:27/12/2020-7262/20 md.) Finansal grup: Merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir
ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan, Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile
bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerinden oluşan grubu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Bilgi Değişimi
Müşterinin tanınması(1)
MADDE 3 – (1) Yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde
yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına
işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır.
(2) Kimlik tespitine esas belge nevilerini belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik tespitini
gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları ile müşterinin tanınmasına ilişkin ve konuyla ilgili diğer usûl
ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Şüpheli işlem bildirimi
MADDE 4 – (1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs
edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına
dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin
yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur.
(2) Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük denetimi ile
görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dahil hiç
kimseye açıklayamazlar.
(3) Yükümlülerin hangi faaliyetlerinden dolayı ve hangi usûl ve esaslara göre şüpheli işlem
bildiriminde bulunacağı yönetmelikle belirlenir.
Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler
MADDE 5 – (1) Bakanlık; bu Kanunun amacına uygun olarak risk temelli yaklaşımla, eğitim, iç
denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması ve bu Kanunla getirilen yükümlülüklere, yükümlü
ve finansal grup seviyesinde uyumu sağlamak üzere, gerekli yetki ile donatılmış idarî düzeyde görevli tayin
edilmesi de dahil, gereken tedbirlerin alınması konusunda, işletme büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate
alarak yükümlüleri ve uygulamaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.(2)
(2) (Ek:27/12/2020-7262/22 md.) Finansal gruba bağlı kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen
tedbirlerin grup seviyesinde alınmasını teminen müşterinin tanınmasıyla hesap ve işlemlere ilişkin olarak grup
içerisinde bilgi paylaşımında bulunabilir. Özel kanunlarda yer alan hükümler ileri sürülerek bilgi
paylaşımından kaçınılamaz. Bakanlık paylaşıma konu bilgileri ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye
yetkilidir.
Devamlı bilgi verme
MADDE 6 – (1) Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça
belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.
(2) Devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem türleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi sürelerde
verileceği, kapsam dışında tutulacak yükümlüler ile uygulamaya ilişkin diğer usûl ve esaslar Bakanlıkça
belirlenir.
(3) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak, yükümlüler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlardan da Başkanlığa devamlı bilgi vermeleri istenebilir.
Kimlerin, hangi usûl ve esaslara göre devamlı bilgi vereceği yönetmelikle belirlenir.
______________
(1) 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle bu madde başlığı “Kimlik tespiti” iken
metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “Yükümlüler,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında;” ibaresi, “tespit etmek” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve gerekli diğer tedbirleri almak” ibaresi ve ikinci fıkrasına “parasal sınırları” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile müşterinin tanınmasına ilişkin” ibaresi eklenmiştir.
(2) 7/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle bu fıkraya “uygun olarak” ibaresinden sonra
gelmek üzere “risk temelli yaklaşımla,” ibaresi, “getirilen yükümlülüklere” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, yükümlü ve finansal grup seviyesinde” ibaresi eklenmiştir.
9973
Bilgi ve belge verme
MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği
olmayan kuruluşlar, Başkanlık ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge
ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale
getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı
sağlamakla yükümlüdür.
(2) Yukarıdaki fıkraya göre talepte bulunulanlar savunma hakkına ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten
kaçınamazlar.
Muhafaza ve ibraz
MADDE 8 – (1) Yükümlüler, bu Kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin
her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden,
kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza ve
istenmesi halinde yetkililere ibraz etmekle yükümlüdür.
Erişim sistemi
MADDE 9 – (1) Kanunları veya faaliyet konuları gereğince, ekonomik olaylara, servet
unsurlarına, vergi mükellefiyetlerine, nüfus bilgilerine ve yasa dışı faaliyetlere ilişkin kayıt tutan
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşların bilgi işlem
sistemlerine Bakanlık ve ilgili Bakanlığın veya kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşların
yetkili organlarının birlikte belirleyeceği usûl ve esaslar dahilinde Başkanlıkça erişim sistemi
kurulabilir.
(2) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç kamu sermayeli bankalar ile kamu iktisadî
teşebbüsleri birinci fıkra kapsamı dışındadır.
Elektronik tebligat
MADDE 9/A- (Ek: 18/6/2014-6545/87 md.)
(1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı
olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi
istenebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır.
(2) Başkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı
kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve
cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ
yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Yükümlülerin korunması
MADDE 10 – (1) Bu Kanun gereğince yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel
kişiler hiçbir şekilde hukukî ve cezaî bakımdan sorumlu tutulamaz.
(2) Özel kanunlarda hüküm bulunsa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara dair,
mahkeme dışında, üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilemez. Bu kişilerin kimliklerinin
saklı tutulması ve güvenliklerinin sağlanması için mahkemece gerekli önlemler alınır.
9974
Yükümlülük denetimi
MADDE 11 – (1) (Değişik: 7/7/2011 - KHK - 646/10 md.) Bu Kanun ve ilgili
mevzuatla getirilen yükümlülüklerin denetimi, 2 nci maddede sayılan denetim elemanları
vasıtasıyla yerine getirilir.
(2) Başkanlık, yükümlüler nezdinde yapılacak denetimin münferiden veya bir denetim
programı kapsamında yapılmasını isteyebilir. Kendisinden talepte bulunulan birim bu talebin
gereğini yerine getirmek zorundadır. (Değişik üçüncü cümle: 7/7/2011 - KHK - 646/10 md.)
Görevlendirilecek denetim elemanları Başkanlığın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve
bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.
(3) Yükümlülük denetimiyle görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında
kamu kurum ve kuruluşları da dahil gerçek ve tüzel kişilerden ve tüzel kişiliği olmayan
kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kanunî defterleri istemeye ve bunlar nezdinde her türlü
evrak ve kayıtları incelemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ayrıca diğer
kanunların kendilerine verdiği yetkileri de kullanır.
(4) Denetim elemanları, kendi görev alanlarına ilişkin olarak kurumlarınca verilen
görevleri yaparken tespit ettikleri yükümlülük ihlâllerini Başkanlığa bildirir.
Uluslararası bilgi değişimi
MADDE 12 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/15 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezalar, Elkoyma ve Kararların Bildirimi
Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza
MADDE 13 – (Değişik:27/12/2020-7262/23 md.)
(1) Başkanlıkça bu Kanunun; 3 ve 6 ncı maddeleri kapsamındaki yükümlülüklerden
herhangi birini ihlâl eden yükümlülere otuz bin Türk lirası, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında
yer alan yükümlülüklerini ihlâl eden yükümlülere elli bin Türk lirası idari para cezası verilir.
Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi,
sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu, yetkili müessese, ödeme
ve elektronik para kuruluşu ile yönetmelikle belirlenecek diğer finansal kuruluşlar olması hâlinde,
idari para cezası işlem tutarının yüzde beşinden az olmamak üzere iki kat olarak uygulanır.
(2) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı
hareket edilmesinin tespiti hâlinde yükümlülere yazılı ihtar yapılarak otuz günden az olmamak
üzere bir süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde beş yüz bin Türk
lirası idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının tebliği ile birlikte yazılı ihtar yapılarak
altmış günden az olmamak üzere yeni bir süre verilir. Bu süre sonunda da eksikliklerin
tamamlanmaması hâlinde verilen ilk idari para cezasının iki katı idari para cezası daha uygulanır.
İkinci idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde eksikliklerin tamamlanmaması
hâlinde yükümlünün faaliyetlerinin belli bir süre durdurulması, kısıtlanması veya faaliyet izin
belgesinin iptaline yönelik tedbirlerin alınması için durum ilgili kuruma bildirilir.
(3) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayan
sorumlu yönetim kurulu üyesine, yoksa üst düzey yöneticisine ikinci fıkra kapsamında belirtilen
ihtarlar yapılmak ve sürelere uyulmak koşuluyla yükümlüye verilen idari para cezasının dörtte
biri uygulanır.
(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin
yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık
tarafından her bir tespit için kırk bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl
içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı bir milyon Türk lirasını geçemez.
(5) Maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının
toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki
kat olarak uygulanacak yükümlüler için kırk milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan
yükümlüler için dört milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler
nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat
olarak uygulanır.
(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren sekiz yıl geçtikten sonra idari para cezası
verilemez.
(7) Bu madde ile ilgili diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
9975
Yükümlülük ihlâlinde adlî ceza
MADDE 14 – (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 7 ve 8 inci
maddelerindeki yükümlülükleri ihlâl eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu suç dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.
Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi
MADDE 15 – (1) Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini
gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri
yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde
altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Gümrük idaresine yapılacak açıklama
MADDE 16 – (1) Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına
çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve
doğru açıklama yapmakla mükelleftir.
(2) Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da
yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerler gümrük idaresi tarafından
muhafaza altına alınır. Gümrük idaresince, açıklamada bulunmayan yolculara taşıdıkları değerin,
tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolculara ise taşıdıkları değer ile açıkladıkları
değer arasındaki farkın onda biri kadar idarî para cezası kesilir. Ayrıca durum şüpheli sayılarak
Başkanlığa bildirilmekle birlikte ilgili diğer mercilere de intikal ettirilir. Binbeşyüz Yeni Türk
Lirasına kadar olan farklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Koruma tedbirleri(2)
MADDE 17 – (1) Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe
bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usûle göre
malvarlığı değerlerine elkonulabilir.
____________
(1) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle bu maddeye dördüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası yedinci fıkra olarak teselsül
ettirilmiştir.
(2) 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle bu madde başlığı “Elkoyma” iken metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
9977
(2) (Değişik:27/12/2020-7262/24 md.) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
Cumhuriyet savcısı da elkoyma kararı verebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi
yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim en geç yirmi dört saat içinde
onaylanıp onaylanmamasına karar verir. Hâkimin onaylaması hâlinde 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinde belirtilen değere ilişkin rapor üç ay
içinde alınır ve tekrar hâkim onayına sunulur. Onaylanmama veya raporun üç ay içinde
alınamaması hâlinde Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır.
(3) (Ek:27/12/2020-7262/24 md.) Aklama suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip
işlenmediğine bakılmaksızın, Ceza Muhakemesi Kanununun 139 uncu maddesinde yer alan
hükümlere göre gizli soruşturmacı görevlendirilebilir ve 4208 sayılı Kanunda yer alan hükümlere
göre kontrollü teslimat tedbirine karar verilebilir.
Kararların bildirimi
MADDE 18 – (1) Aklama ve terörün finansmanı suçundan dolayı yapılan soruşturma
sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame,
kovuşturma sonucunda verilen hüküm ve bu Kanunun 17 nci maddesine göre verilen elkoyma
kararının bir örneği izleyen ayın sonuna kadar ilgili Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce
Başkanlığa gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığın görev ve yetkileri
MADDE 19 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/15 md.)
İşlemlerin ertelenmesi
MADDE 19/A- (Ek: 14/4/2016 - 6704/20 md.)
(1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da
hâlihazırda devam eden işlemleri, işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı
suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine; Başkanlıkça şüpheyi teyit etmek, işlemi
analiz etmek ya da gerekli görüldüğünde analiz sonuçlarını yetkili makamlara intikal ettirmek
amacıyla yedi iş günü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin
vermemeye Bakan yetkilidir. (Ek cümle:27/12/2020-7262/25 md.) Bakan bu yetkisini bakan
yardımcısına devredebilir.
(2) Bu yetki, yabancı bir muadil kuruluşun işlemin askıya alınması veya gerçekleşmesine
izin verilmemesi yönündeki gerekçeli talebinde yer alan işlemler hakkında da Başkanlıkça aklama
veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe görülmesi şartıyla mütekabiliyet
ilkesi gözetilerek kullanılabilir.
(3) (Ek:27/12/2020-7262/25 md.) Birinci fıkra kapsamında askıya alınan veya
gerçekleşmesine izin verilmeyen işlemi, alınan karara aykırı şekilde gerçekleştiren yükümlülere
işlem tutarı kadar Başkanlıkça idari para cezası verilir. Ancak verilecek idari para cezası elli bin
Türk lirasından az olamaz.(1)
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
Koordinasyon Kurulu
MADDE 20 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/15 md.)
Bildirim ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 21 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/15 md.)
____________________
(1) 27/12/2020 tarihli 7262 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle maddeye ikinci fıkrasından sonra
gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
9978
Sırrın ifşaı
MADDE 22 – (1) Aşağıda yazılı kimseler görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri
dolayısıyla kişilerin ve bu kişilerle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına,
işlerine, işletmelerine, servetlerine ve mesleklerine ilişkin olarak öğrendikleri sırları ifşa
edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar:
a) Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyeleri, denetim elemanları ile Kurul personeli.
b) Bilgilerine ve ihtisaslarına başvurulan kişiler.
c) Bu bilgileri görevleri dolayısıyla öğrenen diğer kamu görevlileri.
(2) Bu kişiler, öğrendikleri sırları ifşa etmeleri halinde, bir yıldan dört yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Bu sırlar maddi menfaat karşılığında ifşa edildiğinde verilecek hapis
cezası iki yıldan az olamaz.
(3) Bu Kanun uyarınca yabancı ülkelerdeki muadil kuruluşlara Başkanlıkça bilgi
verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 23 – (1) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılmak üzere ekli
(1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait
bölümüne eklenmiştir.(1)
MADDE 24 – (1) (13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Ek ödemeler (2)
MADDE 25 – (1) Koordinasyon Kurulunun başkan ve üyelerine her toplantı için (3000)
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutar üzerinden toplantı
ücreti ödenir.
(2) Başkanlıkta görev yapan;
a) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (2)
b) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (2)
______________________
(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 18/10/2006 tarihli ve 26323 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
(2) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenlemeler; 10/10/2013 tarihli ve 28791
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.:
2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
9979
c) Bu Kanun kapsamında görevlendirilen denetim
elemanlarına (Altı ayı geçmemek üzere) (10000)
ç) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)
d) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)
e) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarı
geçmemek üzere Bakan onayı ile ek ücret ödenir.
(3) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)
(4) Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.
Kaldırılan ve değiştirilen hükümler
MADDE 26 – (1) 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ve 14
üncü maddeleri, 2 nci maddesinin (a), (b), (d) ve (e) bentleri ile 15 inci maddesinin birinci ve
üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 4208 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten
kaldırılmış ve ikinci fıkrası "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına
ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir."
şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Diğer mevzuatta yer alan "karapara" ibaresinden "suçtan kaynaklanan malvarlığı
değeri", "karapara aklama suçu" ibaresinden "aklama suçu" anlaşılır.
Yönetmelikler (2)
MADDE 27 – (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin (d) ve (e) bentleri ile 3, 4, 6, 7, 11, 15,
16, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen hususlara ilişkin usûl ve esaslar Cumhurbaşkanınca
çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir.
Maktu tutarların artırımı
MADDE 28 – (1) Bu Kanunun 13 ve 16 ncı maddelerinde yer alan maktu tutarlar her
yılın başından geçerli olmak üzere, bir önceki yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Hesaplamalarda on
Yeni Türk Lirasına kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.
–––––––––––––––––––––
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenlemeler; 10/10/2013 tarihli ve 28791
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.:
2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(2)2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 15 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar Kurulunca,
Kanunun yayımı tarihini izleyen altı ay içinde çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan”
şeklinde değiştirilmiştir.
9980
EK MADDE 1 ‒(Ek:26/9/2011-KHK-659/17)
Başkanlık, aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi ile yükümlülük denetimi
görevlerini, denetim elemanları arasından Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve
bağlı veya ilgili bulundukları bakanın onayı ile belirlenerek Başkanlık emrinde üç yıla kadar
geçici süreyle görevlendirilen denetim elemanları vasıtasıyla da yerine getirebilir. Bu süre aynı
usul ve esaslar dahilinde üç yıla kadar daha uzatılabilir. Başkanlık emrinde görevlendirilen
denetim elemanlarına görev süresi boyunca 25 inci madde uyarınca süre sınırlamasına tabi
olmaksızın ek ödeme yapılır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye
kadar, mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam
olunur.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
yabancı dil şartı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Malî Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı
olarak görev yapanlar için uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 3- (28/11/2017-7061/92 md.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş
ve yeterlik sınavıyla bulundukları kadrolara atanmış olmaları kaydıyla, 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı”
bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında bulunanlar ile Bankalar
Yeminli Murakıpları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu
Uzmanlarından başvuranlar arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olanlar,
31/12/2018 tarihine kadar merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan sınırlamalara tabi
olmaksızın naklen Maliye Uzmanı olarak atanır. Bunlar Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığında görevlendirilir. Bu şekilde atananların söz konusu kadrolarda geçen hizmet süreleri
Maliye Uzmanı, yardımcılık veya stajyerliklerde geçen hizmet süreleri ise Maliye Uzman
Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır. Bunlardan 657 sayılı Kanuna tabi olmayanların anılan
kadrolar ile bunların yardımcılık veya stajyerliklerinde geçen hizmet süreleri her yıl için bir
kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bu
madde uyarınca Maliye Uzmanı olarak atanacakların sayısı 250’yi geçemez. Başvuru ve sınava
ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkranın uygulanmasına yönelik diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.
MADDE 29 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 30 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür